El termini estarà obert fins el 7 de novembre

Monòver aprova les bases per a les ajudes a la Creació i Desenvolupament d'Empreses i Emprenedors

19/11/2021 - 

MONÒVER. L’Ajuntament de Monòver anuncia l’aprovació de les Bases Reguladores per a les Ajudes a la Creació i Desenvolupament d’Empreses i Projectes Empresarials d’Emprenedors.

El motiu pel qual són necessàries aquestes bases és que cada vegada hi ha més persones que decideixen emprendre i crear nous negocis a la localitat. No obstant això, de vegades la falta de finançament és un obstacle important per al desenvolupament dels seus projectes.

En aquest context, aquestes bases tenen com a objecte “la concessió d’ajudes per a donar suport a la creació i desenvolupament d’empreses i projectes empresarials d’emprenedors plantejades com autoocupació pels seus promotors, valorant la creació d’ocupació i el seu caràcter estable, així com també donar resposta des de l’àmbit local a la creació i al creixement d’empreses en el municipi”, com es remarca al document signat per l’alcalde de Monòver, Alejandro García.

Podrà beneficiar-se d’aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica titular d’una activitat empresarial o professional que complisca els següents requisits:

- Que desenvolupe o tinga previst desenvolupar el seu projecte en el terme municipal de Monòver i tinga el seu domicili fiscal i social a la localitat.

- Que es trobe al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament, estat, comunitat autònoma i Seguretat Social.

- Que siga la primera vegada que es dona d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o tinga una antiguitat d’1 any o menys.

- Acreditar, mitjançant declaració responsable, la realització de l’activitat autònoma, així com el compliment de tots els requisits.

Pel que fa a la quantitat total màxima prevista per a la present convocatòria ascendeix fins als 7.000 euros i té previst concedir a cada beneficiari, com a màxim, 1.000 euros. No obstant això, finalment l’import de la subvenció “vindrà determinada en funció del número final de beneficiaris o beneficiàries”, com s’especifica.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el pròxim 7 de desembre i es podran començar a demanar al dia següent de publicar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions, és a dir, demà, dissabte, 20 de novembre. Les persones interessades s’hauran de dirigir a l'alcalde-president de l’Ajuntament de Monòver i presentaran, preferentment, de forma telemàtica les dades a través de la Seu Electrònica, https//:monovar.sedelectronica.es, l’imprès de sol·licitud que estarà disponible al web municipal (www.monovar.es).

Els sol·licitants hauran d’aportar el document de sol·licitud segons el model, amb la declaració responsable, així com una memòria explicativa de l’activitat empresarial o negoci. A més, presentaran una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, una fotocòpia de la declaració censal d’inici d’activitat i altra còpia del document d’Alta en el Règim de Seguretat Social, entre altres documents, els quals es poden consultar a la convocatòria.

Una vegada acabat el termini, es publicarà a efectes de notificació al web municipal els llistats provisionals i el termini màxim per a resoldre i notificar l’acord serà de deu dies naturals.

Noticias relacionadas

next
x